Izaberite stranicu

O nama

Ekološko udruženje „Avalon“ posvećen je vrednostima životne sredine, humanističkim idealima, ljudskim pravima i slobodama, principima tolerancije, uvažavanju razlika, multikulturalnosti i solidarnosti.

Misija naše organizacije sastoji se u doprinosu zaštiti životne sredine u Južnom Banatu, ali i daleko šire; podizanju ekološke svesti stanovništva i podršci revitalizaciji društva, njegovoj humanizaciji, sa naglaskom na gajenju razumevanja i tolerancije među različitim, polovima, etničkim zajednicama i konfesijama.

Vizija kojoj smo posvećeni jeste ekološki svesno društvo, koje uspešno unapređuje stanje životne sredine; koje poštuje ljudska prava, uvažava civilne inicijative, gaji duh razumevanja, tolerancije i saradnje među različitim etničkim zajednicama i pripadnicima različitih konfesija

Osnovano je početkom 2003. godine. Pored organizovanja sedam eko kampova, Avalon je realizovao i više od 10 projekata ekološkog i socijalno ekološkog karaktera, od kojih je polovina bila podržana od strane međunaorodnih institucija/organizacija. Pored toga organizovao je i čitav niz vanprojektnih aktivnosti, pogotovo u alarmantnim situacijama, kada nije bilo vremena da se sačekaju procesi dodela sredstava za projekte. Članova ima 170, od kojih je 30 volontera.

Upravni odbor Ekološkog udruženja Avalon


Goran Dimitrijevski
 (podpredsedinik)

Danijela Stojanov (potpredsednica)

Bojana Brajkov (član)

Stevan Munjas (član)

Stevan Petrov (član)

Mladen Šikanja (član)

Nikola Jerković (član)

PROGRAMSKA NAČELA EKOLOŠKOG UDRUŽENJA AVALON

UVOD

 

Ekološko udruženje Avalon je ekološka, humanistička, demokratska organizacija civilnog društva, koja svoja načela bazira na Povelji UN o pravima čoveka, ekološkim, demokratskim i pacifističkim principima, kao i na pravima i obavezama svih ljudi na Planeti da čuvaju i unapređuju život na njoj, bez obzira na rasnu, versku, polnu, nacionalnu ili političku pripadnost.

Ono okuplja ekološki svesne, demokratski opredeljene i politički odgovorne ljude koji žele da ostvaruju ciljeve zaštite životne sredine i demokratskog razvoja civilnog društva kao doprinos budućim generacijama.

Polazeći od napred iznetih stavova, E.U. Avalon sarađuje sa svim suštinski demokratskim grupacijama, ekološkim i drugim nevladinim i vladinim organizacijama i institucijama koji imaju slične ciljeve.

 

Načelo o prirodi

Delovanjem čoveka došlo je do ozbiljnog narušavanja ekološke ravnoteže. Budući da se na ovaj način destruktivno utiče na prirodu i dovodi u pitanje njena egzistencija, delovanje E.U. Avalona usmereno je, pre svega, ka zaštiti životne sredine.

Načelo o razvoju

E.U. Avalon  se zalažu za društveno-ekonomski razvoj na principima održivog razvoja što podrazumeva integraciju ekoloških i ekonomskih kriterijuma u razvoju privrede kao i primenu Agende 21. Kad je u pitanju društvo, ova zalaganja se odnose na njegovu humanizaciju, izgradnju društvene solidarnosti i svekoliko ozdravljenje.

 

Načelo o energiji

E.U. Avalon jeprotiv proizvodnje i korišćenja nuklearne energije kao i svih drugih oblika energije čiji se agensi i otpad ne mogu u vreme i posle upotrebe dovesti u potpuno inertan oblik. Zalagaćemo se za primenu alternativnih izvora energije: energije vetra, sunca, vode, bioenergetskih materijala i sl.

 

Načelo o buci i vibraciji

Štetno dejstvo buke i vibracije na ljudski organizam zavisi od inteziteta i vremena eksponiranja, što su faktori rizika kojima je savremeni čovek sve više ugrožen.

Naša zalaganja će se usmeriti ka njihovoj eliminaciji i smanjivanju posledica adekvatnom zaštitom ako se ne mogu otkloniti.

 

Načelo o opasnim i toksičnim materijama

Dejstva opasnih i toksičnih materija koje se koriste u medicini, privredi i nauci ili se u njima produkuju kao mogući zagađivači moraju se čuvati od rizika za čoveka i prirodu i za ostala dobra, na načine koje predviđaju zakonski propisi, pa i sa većim stepenom bazbednosti nego što to zakon propisuje.

E.U. Avalon se zalaže da se ovi materijali zamenjuju alternativnim, manje opasnim ili bezopasnim materijalima koji ne pružaju mogućnost štetnih interakcija.

Posebnu pažnju treba posvetiti nuklearnoj tehnologiji i genetskom inženjeringu zbog potencijalnog destruktivnog delovanja.

Načelo o obrazovanju i kulturi

 

Pored privredne i društvene ugroženosti, našoj zemlji preti i kulturna ugroženost – gubitak kulturnog identiteta kao posledica siromaštva, odlivanja kadrova, opštih procesa globalizacije svetske privrede i totalitarnog režima tokom značajno dugog perioda.

E.U. Avalon se zalaže za brzi razvoj obrazovanja i kulture a naročito za podizanje ekološke svesti ukupnog stanovništva, naročito mlađih generacija kroz obrazovne sisteme od samog početka u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

 

Načelo o etici

Etički pristup treba graditi u svim domenima života i na svim nivoima interesovanja i korisnosti životne sredine.

Neophodno je razvijati osećanje odgovornosti prema očuvanju eko sistema. E.U. Avalon će se kontinuirano zalagati za poštovanje kodeksa visokih moralnih normi i kriterijuma kvaliteta u ukupnom životu. U tom smislu treba razvijati i poštovati deo zakonodavstva posvećenog ekologiji i usklađivati ga sa međunarodnim normama i ekološkim pravom.

 

Načelo o ljudskim pravima i slobodama

U skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima naše opredeljenje je borba za ostvarenje prava na život, političkih prava, prava na pravnu zaštitu, prava na imovinu, prava na slobodu misli, kao i svih ostalih prava propisanih ovom deklaracijom.

Načelo politike delovanja

E.U. Avalon  se zalaže za razvoj demokratije i demokratskog parlamentarizma a protiv je svakog totalitarizma ili oligarhijskog upravljanja državom, okruzima ili opštinama.

E.U. Avalon će negovati regionalni pristup ekološkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pitanjima u cilju saradnje i sveobuhvatnog tretmana problematike, kao i sprečavanja centralističkog apsolutizma.

Načela o resursima

 

E.U. Avalon će se zalagati za očuvanje i unapređivanje kvaliteta i racionalno korišćenje vode, vazduha, tla i ostalih resursa kako u urbanim, tako i ruralnim područjima, s obzirom na pretpostavke razvoja privrede i turizma.

Načelo o fizičkom i mentalnom zdravlju

 

E.U. Avalon će se zalagati za pravilan razvoj fizičkog zdravlja i njegovo očuvanje unapređivanjem kvaliteta ishrane, preventivnom zdravstvenom zaštitom i adekvatnom zaštitom zdravlja kao i unapređenjem kulturnog obrasca društvenog i individualnog života.

Naša nastojanja idi u pravcu prevazilaženja društvenih anomalija, kao što su: svi oblici socijalno patološkog ponašanja, mentalna zagađenja, erozija morala i sve ostalo što na sličan način narušava zdravlje individua i društva.

Načelo o prostornom razvoju

Prostorni plan treba uskladiti sa konceptom održivog razvoja i definisati kvalitativno i kvantitativno resurse za buduće generacije.

Načelo o informisanju

E.U. Avalon se zalaže za otvoren i nezavisan protok informacija i potpunu slobodu medija u skladu sa istorijskim dostignućima građanske demokratije i slobode štampe.

Načelo o međunarodnoj saradnji

 

E.U. Avalon se zalažu za saradnju sa svim demokratskim subjektima na principima pune ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja i razmene naučnih, kulturnih i tehnoloških dostignuća i inovacija, u skladu sa strategijom održivog razvoja.

Kroz svoje programe saradnje sa drugim zemljama i institucijama,

E.U. Avalon  će se uključivati u programe globalnog i regionalnog značaja za razvoj i očuvanje životne sredine, a samim tim i ljudske civilizacije u globalu.

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na vanrednoj sednici Skupštine Ekološkog udruženja „Avalon“ održanoj dana 30.09.2021. godine, u Vršcu, donet je i usvojen prečišćen tekst Statuta Ekološkog udruženja „Avalon“. Prečišćen tekst Statuta izrađen je na osnovu starog Statuta Ekološkog udruženja „Avalon” od 06.02.2011. godine i Odluke o izmenama i dopunama Statuta Ekološkog udruženja „Avalon” od 30.09.2021. godine (izmene u članu 2. i članu 4.).

STATUT

EKOLOŠKOG UDRUŽENJA „AVALON“

(prečišćen teks)

Član 1.

Ekološko udruženje „Avalon“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i razvoja civilnog društva.

 

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 • Prikupljanje, obrada i prosleđivanje javnosti i zainteresovanim pojedincima relevantnih ekoloških informacija;
 • Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature iz oblasti ekologije i razvoja civilnog društva sa naročitim osvrtom na Ijudska prava;
 • Organizovanje, samostalno ili zajednički sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;
 • Promovisanje knjiga i drugih publikacija o zaštiti životne sredine i problemima civilnog društva.
 • Organizovanje naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ekologije i razvoja civilnog društva
 • Saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave ekološkom problematikom i razvojem civilnog društva.

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • Organizuje volonterske akcije;
 • Promoviše ideju razotuđenja;
 • Promoviše ekološko obrazovanje;
 • Promoviše borbu protiv svih oblika diskriminacije;
 • Promoviše zaštitu životne sredine;
 • Zalaže se za poboljšanje statusa zaštićenih prirodnih dobara;

 

Član 4.

Naziv Udruženja je: Еколошко удружење „Авалон“.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Environmental Association “Avalon“.

Skraćeni naziv Udruženja je: Е.У. „Авалон“.

Udruženje ima sedište u Vršcu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Upravni odbor saziva Skupštinu, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave, koja sa više od polovine glasova prima u članstvo novog člana.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 6.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog jednogodišnje neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, koja se saziva na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili na obrazloženi predlog najmanje tri člana Skupštine.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Član 7.

Punoletni član Udruženja ima pravo da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • Bira i bude biran u organe Udruženja;
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član je dužan da:

 • Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik/ca Upravnog odbora (najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative) pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Kandidate za predsedavajućeg Skupštine predlaže predsednik/ca Upravnog odbora. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
 • odlučuje o udruživanju u saveze

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Skupština iz reda Upravnog odbora bira predsednika/cu Udruženja i zamenika/cu predsednika/ ce Udruženja.

 

Član 11.

Predsednik/ca udruženja zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik/ca predsednika/ce je ovlašćen/a da, zbog sprečenosti predsednika/ce Udruženja, zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Sprečenost predsednika/ce definiše predsednik/ca davanjem pismene izjave o sprečenosti.

 

Član 12.

Upravni odbor:

 • Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • Donosi finansijske odluke;
 • Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje tri člana Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti i članovi Upravnog odbora.

 

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

 

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine i razvojem civilnog društva, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

 

Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva ugostiteljskom delatnošću: 56.30 – usluge pripremanja i posluživanja pića.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

 

Član 18.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine i razvoja civilnog društva, kao i proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja. Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

Član 19.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja svojih članova, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Član 20.

U slučaju prestanka rada, Skupština će doneti odluku na koju organizaciju se prenosi imovina Udruženja, za šta se može odrediti samo domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva. Imovina se ne može ostaviti članovima i osnivačima.

 

Član 21.

Udruženje ima pečat okruglog oblika i sadrži znak Udruženja, kao i ispis: E.U. Avalon, Vršac, ćirilicom i latinicom.

 

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Predsedavajuća Skupštine

Danijela Stojanov