Podizanje organizacionih kapaciteta

Projekat: Podizanje organizacionih kapaciteta Ekološkog udruženja Avalon

U okviru svog programa podrške unutrašnjem organizacijskom razvoju NVO, Regionalni ekološki centar (REC) podržao je naš projekat, koji se, pre svega, bavio izradom organizacijski strateških planova I edukacijom članova u domenu pisanja pisanja projekata. Ovaj projekat je realizovan tokom 2009. godine, a njegov glavni produkt je bio strateški plan pod nazivom: Razvojni plan organizacije (Organization Developing Plan).

1. Rezime/Executive Summary

Razvojni plan organizacije Ekoškog udruženja „Avalon“ sadrži:

* Autorizacija ODP-a od strane Odbora,

* Opis organizacije

* Opis procesa ODP-a

* SWOT analizu

* Pitanja o održivosti organizacije

* Razvojne ciljeve organizacije

* Definisanje očekivanih ciljeva i rezultata rada Upravnog odbora i Predsednika/Direktora

* Planiranje aktivnosti

* Gantt-ov dijagram

* Alokacija resursa za implementaciju akcionog plana (ljudski i finansijski resursi)

* Monitoring i evaluacija sprovođenja akcionog plana

* Sažetak po ključnim organizacionim komponentama

* Komunikacija Razvojnog plana (ODP-a) i

* Rezime (koji je pred Vama)

U ovom dokumentu izložene su prednosti i mane ove organizacije, kao i potrebna poboljšanja da bi ono bilo što uspešnije. Naglašene su one tendencije koje treba da uslede, ne bi li se nivelisala dostignuća i time otvorio put za pravilan razvoj.

Proces njegove izrade započeo je kroz proces samostalnog dijagnostifikovanja organizacijske razvijenosti. Proces je uključio sistematsko vrednovanje organizacijskih kapaciteta prema predviđenoj metodologiji. Samostalna procena organizacijskih sposobnosti je rađena uz pomoć seta tvrdnji, namenski pravljenog za potrebe ovog Programa – „Metodologija dijagnostifikovanja organizacijske razvijenosti NVO“ – MeDiOR. MeDiOR je metodologija za procenu unutrašnjeg organizacijskog stanja i razvoja NVO koju REC razvija u okviru programa SECTOR.

Putem vođene diskusije prema uputstvima MeDIOR priručnika, plenarnim radom sa 10 predstavnika/ca organizacije izvršena je samostalna procena organizacijskih kapaciteta uz opserviranja dinamike i beleženje komentara.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u oblasti strateškog planiranja, finansijske stabilnosti, nedostatka kapaciteta i potrebe za razvijenijom komunikacijom, kao i na osnovi prednosti kao što su posedovanje resursa, idejno zasnovanih aktivnosti i duha dobre saradnje (pomenutu su samo osnovne prednosti i mane) formiran je Razvojni plan organizacije, čiji su ciljevi usklađeni sa potrebama, a za njihovu realizaciju, najpre su zaduženi Koordinator i Predsednik udruženja, odnosno Upravni odbor, sa kojim Predsednik zajednički deluje, Projektni koordinatori, Menadžer za monitoring i evaluaciju, Menadžer za dizajn i štampu, ali, na određen način, i svi ostali članovi udruženja.