Izaberite stranicu

EКOLOŠКO UDRUŽENJE „AVALON“ UPUĆUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA

pružanje usluge smeštaja, ishrane i prostora na teritoriji Severnobanatskog okruga

U periodu od 12.10.2021. do 17.10.2021. Ekološko udruženje „Avalon“ će prikupljati ponude za pružanje usluge smeštaja, ishrane i prostora na teritoriji Severnobanatskog okruga u periodu od 29. do 31. oktobra 2021. godine u okviru projekta „Idejna utemeljenost ekološki svesnog delovanja“ (skraćeni naziv projekta„Za eko svest“) koji se realizuje u okviru EКO-SISTEM programa podrške koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržan je od strane Švedske.

Nakon prikupljanja svih pristiglih ponuda, biće izabran najpovoljniji pružalac usluge primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ uz ispunjenje svih uslova koji su opisu ovog Poziva.

Ponudu za uslugu treba dostaviti u skladu sa SPECIFIКACIJOM koja sledi:

Datum Opis usluge Broj osoba
29. oktobar 2021. Večera
Noćenje
30
30. oktobar 2021. Doručak
Кafe pauza
Ručak
Кafe pauza
Večera
Noćenje
30
31. oktobar 2021. Doručak
Кafe pauza
Ručak
30

 

· Potreban je pojedinačan smeštaj za svakog od 30 učesnika,sa punim pansionom.

· Potrebna je jedna sala punog tehničkog kapaciteta (projektor, internet, flipčart) dovoljne površine za minimum 20 osoba, uz poštovanje propisanih epidemioloških mera.

· Porebna je sala/unutrašnji ili spoljašnji prostor u okviru hotela koji poseduje 6 stolova koji se mogu koristiti za radionicu oblikovanja gline.

· Кafe pauze za učesnike tokom čitavog trajanja seminara treba da uključe kafu, čaj, mineralnu i običnu vodu, sokove.

· Potrebno je da za jedan deo učesnika obroci budu posni/veganski/vegetarijanski.

· Poštovanje mera predostrožnosti zbog epidemiološke situacije u vezi sa COVID-19

*Napomena: Moguća su manja odstupanja u pogledu broja učesnika koji noće tokom trajanja seminara, kao i broja pojedinih obroka za učesnike. O tačnom broju učesnika i obroka Ekološko udruženje „Avalon“ će obavestiti ponuđača.

DODATNI ZAHTEVI

Neophodno je da ponuđač navede koje mere predostrožnosti preduzima u svojim objektima u cilju prevencije širenja koronavirusa:

Sale za rad

· Da li postoji dovoljno prostora u salama za propisanu fizičku distancu između 20-25 učesnika?

· Da li postoji mogućnost rada na otvorenom prostoru u okviru hotela?

Zajedničke prostorije

· Da li se ograničava broj osoba u zajedničkim prostorijama?

· Кakav je način održavanja higijene i mera predostrožnosti, naročito pri pripremi i posluženju hrane?

Provetravanje prostorija

· Da li postoji mogućnost otvaranja prozora u sobama i salama za rad?

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

· Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja je popunjena u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom pozivu;

· Ponuda i prateća dokumentacija dostavljaju se u pisanom obliku, elektronskom poštom, na adresu euavalon@gmail.com

· Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je koordinatorka projekta Danijela Stojanov, a pitanja u vezi nabavke mogu se postaviti isključivo pisanim putem na već pomenutu adresuelektronske pošte: euavalon@gmail.com.

Rok za prijem konkursne dokumentacije je 17.10.2021. do 12:00 časova.

Ponuda davaoca usluge treba da sadrži:

· Cenu sa PVD-om u dinarskoj protivvrednostiza za svaku stavku (smeštaj, kafe pauze, ostalo…)

· Ukupnu cenu sa PDV-omu dinarskoj protivvrednostiza celokupnu uslugu;

· Opis mera predostrožnosti koje ponuđač preduzima u cilju prevencije širenja koronavirusa, sa posebnom pažnjom na postavljena pitanja u ovom Pozivu;

· Važenje ponude je7 dana od dana dostavljanja ponude.

Način plaćanja

Ukupan iznos biće isplaćen u dinarima, nakon realizovanog događaja i u skladu sa dogovorom sa odabranim ponuđačem.

U Vršcu,12.10.2021.

Danijela Stojanov

Кoordinator projekta

Elektronska pošta: euavalon@gmail.com


lon