EKOLOŠKO UDRUŽENJE „AVALON“ UPUĆUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 

za pružanje usluge predavanja na temu „Poglavlje 27” za potrebe tri seminara u okviru projekta „Idejna utemeljenost ekološki svesnog delovanja“ U periodu od 23.10.2021. do 27.10.2021. Ekološko udruženje „Avalon“ će prikupljati ponude za pružanje usluge predavanja na temu „Poglavlje 27”, a za potrebe tri seminara u okviru projekta „Idejna utemeljenost ekološki svesnog delovanja“ koji se realizuje u okviru EKO-SISTEM programa podrške koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržan je od strane Švedske. 

Seminari će biti održani u sledećim terminima: na teritoriji Severnobataskog okruga 29-31. oktobra, Srednjebanatskog okruga 12-14. novembra i Južnobanatskog okruga 3-5. decembra, a predavanja za koja se raspisuje Poziv 29. oktobra, 12. novembra i 3. decembra. 

Nakon prikupljanja svih pristiglih ponuda, biće izabran najpovoljniji pružalac usluge primenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“. 

Napomena: Putne troškove predavača snosi organizator. 

Ponuda davaoca usluge treba da sadrži:

– Cenu u dinarima po jednom predavanju, kao i ukupnu za tri predavanja

– CV UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 

  • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja je popunjena u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pozivu; 
  • Ponuda i prateća dokumentacija dostavljaju se u pisanom obliku, elektronskom poštom, na adresu euavalon@gmail.com 
  • Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je koordinatorka projekta Danijela Stojanov, a pitanja u vezi nabavke mogu se postaviti pisanim putem na već pomenutu adresu elektronske pošte: euavalon@gmail.com. 

Rok za prijem ponuda je 27.10.2021. do 12:00 časova. Važenje ponude je7 dana od dana dostavljanja ponude. 

Način plaćanja: Iznos naknade za predavanje biće isplaćen u dinarima, nakon svakog pojedinačnog realizovanog događaja i u skladu sa dogovorom sa odabranim ponuđačem.

U Vršcu,23.10.2021.

Danijela Stojanov

Кoordinator projekta

Elektronska pošta: euavalon@gmail.com